Julkinen kuulutus

Inkoon Fjusön maihinnousupaikalta Siuntion Pölansin venttiiliasemalle rakennettavaa maakaasuputkea varten tulee Baltic Connector Oy hakemaan valtioneuvostolta lupaa lunastaa ja ennakkohaltuunottaa Inkoon ja Siuntion kunnissa sekä Lohjan kaupungissa kiinteää omaisuutta ja erityisiä oikeuksia siten, kuin kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (29.7.1977/603) on säädetty.

Lunastuslupahakemus koskee Suomi-Viro maakaasuputken Suomen maaputkiosuutta. Maaputkiosuus alkaa Inkoon Fjusön maihinnousupaikalta jatkuen Inkoon Joddböleen rakennettavalle kompressoriasemalle. Kompressoriasemalta putkilinjaus lähtee kohti pohjoista kulkien Inkoon kunnan sekä Lohjan kaupungin alueella päättyen Siuntion kunnan alueella sijaitsevalle Pölansin venttiiliasemalle.

Maakaasuputken tarvitsemat alueet puineen lunastetaan pysyvällä käyttöoikeudella. Rakennettaville alueille pääsyä varten rakennetaan uusia tieyhteyksiä ja perustetaan tieoikeuksia. Teitä ja tiealueita lunastetaan pysyvällä tai rakentamisenaikaisella käyttöoikeudella putkilinjalle ja rakennettavalle alueelle pääsyä varten. Baltic Connector Oy vuokraa kompressoriaseman tarvitseman maa-alueen eikä lunastuslupahakemus täten koske kyseistä aluetta.

Maakaasuputken linjaus on esitetty kuulutuksen liitteenä olevilla kartoilla.

Rakennettavan putkiosuuden pituus on noin 21 km. Hankkeeseen kuuluvat rakenteet ja suunnitelmat ovat nähtävillä kuulemiskokouspaikalla, samoin tilaluettelot niistä kiinteistöistä, joita hanke koskee lukuun ottamatta tiloja, joiden alueille tarvitaan pysyviä tai rakentamisenaikaisia tieoikeuksia.

Lunastamalla tullaan:

1)                   hankkimaan kiinteää omaisuutta taikka pysyvä tai määräaikainen erityinen oikeus,

2)                   rajoittamaan pysyvää tai määräaikaista oikeutta käyttää tai vallita kiinteää omaisuutta taikka erityistä oikeutta sekä

3)                   lakkauttamaan erityinen oikeus

 

Sanotun lain 9 §:n 4 momentin mukaisesti varataan kiinteän omaisuuden omistajille ja käyttöoikeuden haltijoille, joiden etua ja oikeutta asia koskee, mahdollisuus lausua mielipiteensä hankkeesta tässä kunnassa järjestettävässä kokouksessa, joka pidetään

 

Aika              Torstaina 30 päivänä maaliskuuta 2017, klo 18.00

Paikka          Merituulenkoulu, Urheilutie 3, Inkoo (sisäänkäynti pääoven kautta)

 

Kuultavalle, joka haluaa liittää kirjallisen lausumansa pöytäkirjaan, varataan mahdollisuus siihen kokouksessa tai, jos hän sitä vaatii, kokouksen jälkeen määräajassa, joka ei saa olla 14 päivää lyhyempi.

 

Helsinki 13. päivänä maaliskuuta 2017

 

toimitusjohtaja, Herkko Plit

Baltic Connector Oy

 

Tämä kuulutus on julkipantu ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla ja pidetään julkipantuna kuulutuksessa mainitun kokouspäivän loppuun.

 

Julkinen kuulutus, 13.3.2017

Liite, maakaasuputken linjaus