Merkittävä askel kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa – Balticconnector-hankkeen peruskiven muuraus käynnistää rakentamisen

Balticconnectorin rakennusvaiheen käynnistymistä juhlistetaan 8. kesäkuuta 2018 Inkoossa kompressoriaseman työmaalla peruskiven muurauksen merkeissä. Tilaisuus kerää kokoon hankkeen kannalta merkittävät päättäjät, rakennuttajat, konsultit ja urakoitsijat sekä muut sidosryhmät, jotka ovat mahdollistaneet hankkeen etenemisen rakennusvaiheeseen aikataulussa.

Peruskiven muurauksessa ovat mukana myös työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sekä Viron talous- ja infrastruktuuriministeri Kadri Simson.

Kaasuinfrastruktuuri, jolla luomme kilpailukykyisen kaasumarkkinan

Balticconnector on Suomen ja Viron yhdistävä kaasuputki, joka mahdollistaa Baltian maiden ja Suomen kaasumarkkinoiden yhdistämisen ja integroitumisen EU:n yhteisiin energiamarkkinoihin. Balticconnector-kaasuputkihankkeella on suuri merkitys Suomen ja EU:n energiastrategiassa, ja sillä parannetaan kaasun alueellista toimitusvarmuutta mahdollistaen hajautettu kaasunsaanti. Hanke antaa puitteet markkinoiden avaamiselle sekä kasvulle ja mahdollistaa vaihtoehtoisten lähteiden, kuten nesteytetyn maakaasun (LNG) ja biokaasun käytön.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 250 M€. Hanke ei olisi toteutunut ilman huomattavaa EU-tukea. Elokuussa 2016 komissio myönsi hankkeelle 187,5 M€ rahoituksen, joka kattaa hankkeen rahoituksen 75 prosenttisesti.

”Tänään juhlistamme hyvin edennyttä hanketta, joka on yksi useista Euroopassa käynnissä olevista energiahankkeista, joilla parannamme Euroopan kaasun sisämarkkinoita. Balticconnectorin ja muiden kaasuinfrastruktuurihankkeiden valmistuminen mahdollistavat sen, että Suomi ja Baltian maat yhdistyvät aidosti osaksi EU:n yhteisiä energiamarkkinoita. Tämä yhteys avaa kilpailun kaasumarkkinoilla lisäten huoltovarmuutta ja energiaturvallisuutta koko Euroopassa”, kertoo Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen.

Suomen maakaasumarkkinan avaaminen vuonna 2020 mahdollistaa kilpailun, jonka myötä alalle tulee uusia toimijoita. Balticconnector-kaasuputken kaksisuuntaisuus mahdollistaa myös kaasutuotteiden viennin.

”Balticconnector-putkilinjan toteutuminen antaa Suomelle mahdollisuuden avata maakaasumarkkinansa kilpailulle. Samalla liitymme portaittain osaksi eurooppalaista maakaasuverkkoa ja EU:n yhteistä kaasumarkkinaa. Odotamme yhteyden valmistumista innolla. Tarvittavat lakimuutokset ovat olleet meillä voimassa jo vuoden alusta lähtien”, toteaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Hyvä yhteistyö hankkeen kulmakivenä

Baltic Connector Oy vastaa hankkeen osuudesta Suomessa, ja Virossa hankkeesta vastaa Elering AS. Molemmat yhtiöt ovat Suomen ja Viron valtioiden 100 % omistuksessa. Merenalainen Balticconnector-yhdysputki rakennetaan Suomen Inkoosta Viron Paldiskiin. Balticconnector-hankkeessa rakennetaan putkistot, asemat ja järjestelmät, joilla yhdistetään nykyiset olemassa olevat Suomen ja Viron kaasuverkostot toisiinsa.

”Muuraamme tänään paljon muutakin kuin peruskiven Viron ja Suomen väliselle kaasuputkelle. Tämä yhteinen tapahtuma korostaa jälleen kerran hyvin toimivaa yhteistyötä energia-alalla maidemme välillä. Olen varma, ettei Balticconnector ole viimeinen hanke, joka yhdistää kaksi maata Suomenlahden yli. Tarkkaa ajankohtaa ei voi vielä sanoa, mutta olen vakuuttunut, että jonain päivänä meillä on jälleen hyvä syy kokoontua juhlimaan Tallinna-Helsinki -tunnelin valmistumista”, sanoo Viron elinkeino- ja infrastruktuuriministeri Kadri Simson.

”Kehittyvä alueellinen markkina hyödyttää koko itäisen Itämeren alueen kaasunkäyttäjiä ja avaa myös pohjoismaisia energiamarkkinoita Baltian maille. Uusi yhteys lisää vaihtoehtoja kaasun hankintaan ja parantaa maakaasun toimitusvarmuutta. Toivon myös, että kehittyvä maakaasun tarjonta korvaa Suomessa muita fossiilisia polttoaineita ja siten osaltaan auttaa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Erityiskiitos hankkeen toteutumisesta kuuluu virolaisille kumppaneillemme ja Euroopan komissiolle, joka on vahvasti sitoutunut tähän asiaan. Balticconnector on myös hyvä esimerkki Suomen ja Viron syvenevästä yhteistyöstä. Nyt avaamme yhteiset kaasumarkkinat, mutta ehkäpä seuraavaksi avaamme maitamme yhdistävän tunnelin”, ministeri Tiilikainen toteaa.

Putkea rakennetaan 21 kilometriä Suomessa, 77 kilometriä meren alle ja 55 kilometriä Virossa. Kaasuputki on kaksisuuntainen, ja sen siirtokapasiteetti on 7,2 milj. kuutiometriä vuorokaudessa. Putken sijoituksessa on huomioitu alueen nykyinen ja tuleva maankäyttö, kaavoitus ja ympäristötekijät sekä pyritty minimoimaan rakentamisen ja käytönaikaisten haittojen vaikutukset ihmisiin, eliöihin ja ympäristöön.

”Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat mahdollistaneet hankkeen etenemisen rakennusvaiheeseen, ja ihmisiä, jotka ovat kerääntyneet tänne tänään juhlimaan tätä virstapylvästä kanssamme. Kaasulla on merkittävä rooli eurooppalaisessa energiapolitiikassa ja se on ensi askel päästöjen vähentämisessä, kun luovumme hiilen käytöstä. Täten olemme ottaneet jälleen askeleen lähemmäksi hiilineutraalia yhteiskuntaa osana yhteistä eurooppalaista kaasumarkkinaa”, toteaa Baltic Connector Oy:n toimitusjohtaja Herkko Plit.

 

Tilaisuuden tallenne löytyy Baltic Connector Oy:n verkkosivuilta myöhemmin tämän päivän aikana.

 

Baltic Connector Oy on vuonna 2015 perustettu valtionyhtiö, joka toteuttaa Suomen osuuden Suomen ja Viron välille rakennettavasta Balticconnector-kaasuputkesta. Balticconnector yhdistää valmistuttuaan Suomen ja Baltian maiden kaasuverkostot sekä mahdollistaa kaasumarkkinoiden avautumisen Suomessa. Hanke on 75-prosenttisesti EU:n rahoittama, ja Balticconnector-kaasuputken on tarkoitus valmistua vuoteen 2020 mennessä.

 

Lisätiedot:
toimitusjohtaja, Herkko Plit, puh. +358 50 4620 788

 

Balticconnector-hankkeen peruskiven muuraus käynnistää rakentamisen, 8.6.2018