Kaasuputki Siuntio - Inkoo

Balticconnector-kaasuputken maaputkiosuus rakennetaan Siuntion Pölansin ja Inkoon Fjusön alueen välille. Putki kulkee pääosin Inkoon kunnan alueella ja putkilinjan pohjoisosassa lyhyen matkaa Lohjan ja Siuntion kuntien alueella. Maaputken pituus on 21 kilometriä. Lisää maakaasuputkesta

Työmaan ajankohtaiset tapahtumat

 • Maakaasuputken rakennustöitä tehdään koko linjan alueella, rakentaminen etenee linjalla etelästä pohjoiseen
 • Kaikki aloituskatselmukset maaomistajien kanssa pidetty, tiedossa olevat putkikanaalin louhinnat tehty, kaasuputkea hitsattu 12,7 km (60%) ja putkea laskettu kaivantoon 9,1 km (43%), alituksista tehty 9/10
 • Putken asentaminen suuntaporaamalla käynnissä pelloilla ja pehmeiköillä, valmistuu huhtikuussa
 • Ingarskilanjoen alitus tehdään huhti-toukokuussa, työtä siirretty suurien vesimäärien johdosta
 • Vesistön ja pohjavesialueen tarkkailuohjelman mukaiset seurantatyöt ovat käynnissä
(Päivitetty 27.2.2019)

Rakennusaikataulu

 • Maaputken rakennustyöt käynnistyivät helmikuussa 2018 puuston poistolla työalueelta
 • Putken louhinta- ja kaivutyöt alkoivat kesä–heinäkuussa 2018
 • Putkien siirto linjalle ja asennustyöt alkoivat kesällä 2018
 • Peltosalaojien korjaustyöt aloitetaan toukokuun 2019 lopulla
 • Putkilinjan hitsaus valmistuu heinäkuussa 2019
 • Putkilinjan viimeistelytyöt jatkuvat syksyyn 2019 saakka
 • Putken käyttöönotto tapahtuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Tarkemmin käynnissä olevista ja lähiajan tulevista tapahtumista on kerrottu alempana.

Työskentelyajat

Rakennustöitä tehdään arkisin klo 7.00–18.00 välisenä aikana. Putken asennus- ja hitsaustöitä teemme lauantaisin klo 7–16 välisenä aikana.

Erikoistapauksissa voidaan työskennellä arkisin klo 22.00 saakka. Tällaisista tilanteista ilmoitetaan erikseen.

Putkikanaalin räjäytystöitä tehdään ainoastaan arkisin normaalin työajan puitteissa.

Vaikutukset ympäristöön

Rakennustyöt lisäävät liikennettä rakennuskohteessa hetkellisesti. Asiasta informoidaan paikallisia asukkaita etukäteen.

Räjäytystyön äänet jäävät hyvin paikallisiksi, ja louhintatöille haetaan työhön tarvittavat luvat.

Rakentamistyössä käytetään normaaleja työkoneita ja kuorma-autoja. Työkoneissa on määräysten mukaiset varusteet ympäristövahinkojen estämiseksi.

Rakennustyössä ei käytetä ympäristölle haitallisia aineita, ja ympäristöasioita seurataan työmaalla säännöllisesti. Toimintatapamme perustuu ympäristöasioiden huomioimiseen kaikessa toiminnassa ja ennakoivaan ennaltaehkäisemiseen. Ympäristöasiat kulkevat mukana kaikessa tekemisessä. Perehdytämme kaikki alihankkijamme myös ympäristöasioista ja huolehdimme niiden noudattamisesta hankkeen kaikissa vaiheissa.

Työmaaturvallisuus

Kulku työmaa-alueella on kiellettyä ilman työmaan edustajan lupaa. Työmaa-alue on merkitty maastoon reunakepein ja erikoiskohteissa merkintänauhoin. Risteävien teiden kohdalla on työmaakyltit.

Työmaa-alueella olevilla työntekijöillä ja vierailijoilla tulee olla yllä asianmukaiset suojavarusteet. Jokaisella työmaalla työskentelevällä on kuvallinen kulkukortti jatkuvasti esillä.

Työmaan turvallisuus varmistetaan viikoittain tehtävillä turvallisuushavaintokierroksilla.

Käynnissä olevia urakoita

Rakennus- ja asennusurakka: Louhintahiekka Oy

Salaojien korjausurakka: Maanrakennus Tuuli Oy

Tulevia urakoita

Kaikki keskeiset urakat hankittu

Valmistuneita urakoita

Puuston poistourakka

Kulkusillan rakennusurakka

Putkitoimitus

Kaasun kompressori- ja mittausasema, Inkoo

Inkoon Svartbäckin alueelle rakennettava asema koostuu kaasun kompressori- ja määrämittausasemasta. Kompressoriasemalla säädetään kaasun virtausta, ja mittausasemalla mitataan kaasun määrää ja analysoidaan sen laatua. Lisää asemasta

Työmaan ajankohtaiset tapahtumat

 • Rakennuksien ulkotyöt viimeistelyitä lukuun ottamatta valmiit ja rakennuksien sisätyöt käynnissä
 • Putkisto ja laiteasennustyöt ovat käynnissä
 • Tilaajan hankkimat materiaalit on toimitettu, järjestelmätoimitukset ovat käynnissä
 • Sähkö- ja automaatioasennukset on aloitettu
 • Päälaitetoimitus (kompressoriyksikkö) tapahtuu maaliskuun lopussa
(Päivitetty 27.2.2019)

Rakennusaikataulu

 • Aseman rakennustyöt käynnistyivät helmikuussa 2018 alueen tasaus- ja louhintatöillä
 • Aluetyöt on saatu valmiiksi toukokuussa 2018
 • Aseman rakennustyöt ovat alkaneet kesäkuussa 2018
 • Kompressoriaseman mekaaninen valmius saavutetaan heinäkuussa 2019
 • Kompressoriaseman käyttöönotto tapahtuu vuoden 2019 loppuun mennessä

Työskentelyajat

Rakennustöitä tehdään arkisin klo 6.00–18.00 välisenä aikana. Putki- ja laiteasennustöitä teemme lauantaisin klo 7–16 välisenä aikana.

Erikoistapauksissa voidaan työskennellä arkisin klo 22.00 saakka. Tällaisista tilanteista ilmoitetaan erikseen.

Vaikutukset ympäristöön

Kompressoriasema sijaitsee rannikon läheisyydessä, yleisen maantien päässä, yli kilometrin etäisyydellä asutuksesta. Rakennustyö ei näin ollen aiheuta juurikaan meluhaittaa lähialueen asukkaille.

Rakennustyöt ja materiaalitoimitukset lisäävät liikennettä rakennuskohteeseen rakentamisaikana. Suuremmista kuljetuksista informoidaan paikallisia asukkaita etukäteen.

Rakentamistyössä käytetään normaaleja työkoneita ja kuorma-autoja. Työkoneissa on määräysten mukaiset varusteet ympäristövahinkojen estämiseksi.

Rakennustyössä ei käytetä ympäristölle haitallisia aineita, ja ympäristöasioita seurataan työmaalla säännöllisesti.

Toimintatapamme perustuu ympäristöasioiden huomioimiseen kaikessa toiminnassa ja ennakoivaan ennaltaehkäisemiseen. Ympäristöasiat kulkevat mukana kaikessa tekemisessä. Perehdytämme kaikki alihankkijamme myös ympäristöasioista ja huolehdimme niiden noudattamisesta hankkeen kaikissa vaiheissa.

Työmaaturvallisuus

Työmaa-alue on aidattu ja kulku alueella on kiellettyä ilman työmaan edustajan lupaa.

Työmaa-alueella olevilla työntekijöillä ja vierailijoilla tulee olla yllä asianmukaiset suojavarusteet. Jokaisella työmaalla työskentelevällä on kuvallinen kulkukortti jatkuvasti esillä.

Työmaan turvallisuus varmistetaan etukäteen tehdyllä turvallisuussuunnitelmalla, työntekijöiden perehdytyksellä, jatkuvalla seurannalla ja viikoittain tehtävillä turvallisuushavaintokierroksilla.

Käynnissä olevia urakoita

Maanrakennus- ja perustusurakka: RTA-yhtiöt Oy

Talonrakennusurakka: RTA-yhtiöt Oy

Laite- ja putkiasennusurakka: Scanweld AS

LVI-urakka: Star Expert Oy

Rakennusautomaatiourakka: Siemens Osakeyhtiö

Rakennussähköurakka: Saipu Oy

Prosessisähköurakka: Bilfinger Industrial Services Finland Oy

Tulevia urakoita

Päälaitetoimitus (kompressoriyksikkö): Thermodyn SAS, Baker Hugh GE Company

Automaatiojärjestelmätoimitus: Valmet Automation Oy

Valmistuneita urakoita

Puuston poistourakka

Aluerakennusurakka

Meriputki Inkoo – Paldiski

Meriputki rakennetaan Inkoon Fjusön alueelta Viron Paldiskin kaupunkiin. Putken pituus on noin 77 kilometriä. Baltic Connector rakennuttaa meriputken yhdessä Eleringin kanssa. Lisää meriputkesta

Työmaan ajankohtaiset tapahtumat

 • Putket odottavat Kreikassa kuljetusta Suomeen, joka tapahtuu maaliskuun 2019 aikana
 • Nord Stream 1 ja Nord Stream 2 putket on suojattu ja valmiita putkenlaskuun
 • Pohjanmuokkaustyöt saatiin tehtyä vuoden 2018 aikana ja ne viimeistellään maalis-huhtikuussa 2019
 • Talven aikana ei tehdä varsinaisia asennustöitä, vaan valmistaudutaan vuoden 2019 töihin. Meriputken asennus alkaa toukokuussa 2019
(Päivitetty 15.2.2019)

Rakennusaikataulu

Putkireitin valmistelevat työt valmistuvat vuoden 2018 aikana. Työhön kuuluu mm. putkilinjalla räjähteiden poisto, merenpohjan louhintaa ja muokkausta sekä pohjan tasaus kivitäytöllä putkenlaskua varten.

Putkenlasku tapahtuu vuonna 2019, jolloin putki myös osittain peitetään. Valmistuttuaan putkelle tehdään painekoe, jolla varmistetaan putken kestävyys. Asennustyön arvioidaan olevan valmis syksyllä 2019 ja valmius ottaa käyttöön 2019 loppuun mennessä.

Työskentelyajat

Pohjan muokkaukseen liittyvät täyttötyöt ja varsinainen putken lasku tapahtuu 24/7 työnä. Paikallisesti vaikutukset ovat lyhytaikaisia, arviolta muutamia päiviä, koska töitä tehdään yhtäaikaisesti monessa eri paikassa. Putkenlaskua tehdään noin 2 km vuorokaudessa, jolloin siitä mahdollisesti koituvat meluhaitat jäävät hyvin lyhytaikaisiksi.

Baltic Connector Oy tiedottaa töiden aikataulusta ja niiden ajankohdista ennen töiden aloittamista.

Vaikutukset ympäristöön

Meriputken asennuksen valmistelevat työt saadaan päätökseen vuoden 2018 loppuun mennessä. Rannikon läheisyydessä louhinta ja kaivuutyöt ovat valmiit. Marras–joulukuussa merenpohjaa vielä tasataan kivitäytöllä.

Kalastaminen työkohteen kohdalla on rajoitettu ja esimerkiksi rakentamisaikana verkkoja ei voi laskea putkilinjan kohdalla. Rakentamisen jälkeen alueella voi kalastaa normaalisti.

Varsinaisen putken asennuksen alkuvaiheessa, jolloin putki vedetään maihin, joudutaan Inkoon edustalla olevan pienveneväylän liikennettä rajoittamaan. Muuten vaikutus on enimmäkseen visuaalinen sekä mahdolliset hetkittäiset työn äänet.

Toimintatapamme perustuu ympäristöasioiden huomioimiseen kaikessa toiminnassa ja ennakoivaan ennaltaehkäisemiseen. Ympäristöasiat kulkevat mukana kaikessa tekemisessä. Perehdytämme kaikki alihankkijamme myös ympäristöasioista ja huolehdimme niiden noudattamisesta hankkeen kaikissa vaiheissa.

Työmaaturvallisuus

Tehtävistä töistä tiedotetaan ennen töiden alkamista. Työalueet rajoittuvat noin 200 m päähän aluksista. Työalueita ei voida luontevasti rajoittaa, vaan merellä työalueiden ympäristöä partioidaan veneillä ja ohjataan ulkopuolisia pois työalueilta.

Käynnissä olevia hankintoja ja urakoita

Merenpohjan muokkaus ja putkenlasku: urakoitsija Allseas

Putkimateriaalin valmistus: Corinth Pipeworks Pipe Industry SA

Ympäristöseuranta: Ramboll

Kalatalousseuranta: Kala- ja Vesitutkimus Oy

Tulevia urakoita

Kaikki keskeiset urakat hankittu

Valmistuneita urakoita

Merenpohjan mittaus

Suunnittelu

Räjähteiden poisto

Putkimateriaalin valmistus

Tilaa työmaatiedotteet

Jätä meille sähköpostiosoitteesi, niin saat jatkossa ajankohtaiset työmaatiedotteet sähköpostiisi.
Tietosi ovat turvassa, emme käytä tietoja muuhun tarkoitukseen kuin tiedottamiseen.