Kaasuputki Siuntio - Inkoo

Balticconnector-kaasuputken maaputkiosuus rakennetaan Siuntion Pölansin ja Inkoon Fjusön alueen välille. Putki kulkee pääosin Inkoon kunnan alueella ja putkilinjan pohjoisosassa lyhyen matkaa Lohjan ja Siuntion kuntien alueella. Maaputken pituus on 21 kilometriä. Lisää maakaasuputkesta

Työmaan ajankohtaiset tapahtumat

 • Maarakennustöiden pääpaino on ollut putkilinjan eteläisellä alueella sekä alueilla, joissa on tehty louhintaa putkikanaalia varten. Nyt töitä tehdään lähes koko putkilinjan alueella
 • Putken asennustyöt ovat käynnissä: putkien kuljetus linjalle, asennus putkikanaaliin ja putkien hitsaus
 • Putken lasku- ja putkikaivannon täyttötyöt ovat alkaneet
 • Teiden alitusporaukset ovat käynnissä. Alituksista 7/10 on tehty
 • Rautatien alitus on tehty syyskuussa
 • Inkoonjoen alitus tehdään lokakuussa
 • Ingarskilanjoen alitus on suunniteltu tehtävän joulu-tammikuussa
 • Vesistön ja pohjavesialueen tarkkailuohjelman mukaiset seurantatyöt ovat käynnissä
(Päivitetty 8.10.2018)

Rakennusaikataulu

 • Maaputken rakennustyöt käynnistyivät helmikuussa 2018 puuston poistolla työalueelta
 • Puunkaato on saatu valmiiksi maaliskuussa 2018
 • Työalueen raivaustyöt ovat alkaneet toukokuussa 2018
 • Louhintatyöt kallio-osuuksilla alkoivat kesäkuussa 2018
 • Putken kaivutyöt alkoivat kesä–heinäkuussa 2018
 • Putkien siirto linjalle ja asennustyöt alkoivat kesällä 2018
 • Putken käyttöönotto tapahtuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Tarkemmin käynnissä olevista ja lähiajan tulevista tapahtumista on kerrottu alempana.

Työskentelyajat

Rakennustöitä tehdään arkisin klo 7.00–18.00 välisenä aikana. Putken asennus- ja hitsaustöitä teemme lauantaisin klo 7–16 välisenä aikana.

Erikoistapauksissa voidaan työskennellä arkisin klo 22.00 saakka. Tällaisista tilanteista ilmoitetaan erikseen.

Putkikanaalin räjäytystöitä tehdään ainoastaan arkisin normaalin työajan puitteissa.

Vaikutukset ympäristöön

Rakennustyöt lisäävät liikennettä rakennuskohteessa hetkellisesti. Asiasta informoidaan paikallisia asukkaita etukäteen.

Räjäytystyön äänet jäävät hyvin paikallisiksi, ja louhintatöille haetaan työhön tarvittavat luvat.

Rakentamistyössä käytetään normaaleja työkoneita ja kuorma-autoja. Työkoneissa on määräysten mukaiset varusteet ympäristövahinkojen estämiseksi.

Rakennustyössä ei käytetä ympäristölle haitallisia aineita, ja ympäristöasioita seurataan työmaalla säännöllisesti. Toimintatapamme perustuu ympäristöasioiden huomioimiseen kaikessa toiminnassa ja ennakoivaan ennaltaehkäisemiseen. Ympäristöasiat kulkevat mukana kaikessa tekemisessä. Perehdytämme kaikki alihankkijamme myös ympäristöasioista ja huolehdimme niiden noudattamisesta hankkeen kaikissa vaiheissa.

Työmaaturvallisuus

Kulku työmaa-alueella on kiellettyä ilman työmaan edustajan lupaa. Työmaa-alue on merkitty maastoon reunakepein ja erikoiskohteissa merkintänauhoin. Risteävien teiden kohdalla on työmaakyltit.

Työmaa-alueella olevilla työntekijöillä ja vierailijoilla tulee olla yllä asianmukaiset suojavarusteet. Jokaisella työmaalla työskentelevällä on kuvallinen kulkukortti jatkuvasti esillä.

Työmaan turvallisuus varmistetaan viikoittain tehtävillä turvallisuushavaintokierroksilla.

Käynnissä olevia urakoita

Rakennus- ja asennusurakka: Louhintahiekka Oy

Salaojien korjausurakka: Maanrakennus Tuuli Oy

Tulevia urakoita

Kaikki keskeiset urakat hankittu

Valmistuneita urakoita

Puuston poistourakka

Kulkusillan rakennusurakka

Putkitoimitus

Kaasun kompressori- ja mittausasema, Inkoo

Inkoon Svartbäckin alueelle rakennettava asema koostuu kaasun kompressori- ja määrämittausasemasta. Kompressoriasemalla säädetään kaasun virtausta, ja mittausasemalla mitataan kaasun määrää ja analysoidaan sen laatua. Lisää asemasta

Työmaan ajankohtaiset tapahtumat

 • Rakennuksien perustustyöt ja runkorakenteiden pystytys ovat käynnissä
 • Putkiston esivalmistus on käynnissä asennusurakoitsijan konepajalla
 • Putkisto ja laiteasennustyöt on aloitettu työmaalla
 • Laite ja materiaalitoimitukset ovat käynnissä
(Päivitetty 8.10.2018)

Rakennusaikataulu

 • Aseman rakennustyöt käynnistyivät helmikuussa 2018 alueen tasaus- ja louhintatöillä
 • Aluetyöt on saatu valmiiksi toukokuussa 2018
 • Aseman rakennustyöt ovat alkaneet kesäkuussa 2018 rakennusten perustustöillä
 • Materiaalitoimitukset työmaalle ja aseman kaasuputkiston asennustyöt alkavat kesällä 2018
 • Kompressoriaseman käyttöönotto tapahtuu vuoden 2019 loppuun mennessä

Työskentelyajat

Rakennustöitä tehdään arkisin klo 6.00–18.00 välisenä aikana. Tämän syksyn aikana töitä tehdään myös viikonloppuisin klo 6–16 välisenä aikana.

Erikoistapauksissa voidaan työskennellä arkisin klo 22.00 saakka. Tällaisista tilanteista ilmoitetaan erikseen.

Vaikutukset ympäristöön

Kompressoriasema sijaitsee rannikon läheisyydessä, yleisen maantien päässä, yli kilometrin etäisyydellä asutuksesta. Rakennustyö ei näin ollen aiheuta juurikaan meluhaittaa lähialueen asukkaille.

Rakennustyöt ja materiaalitoimitukset lisäävät liikennettä rakennuskohteeseen rakentamisaikana. Suuremmista kuljetuksista informoidaan paikallisia asukkaita etukäteen.

Rakentamistyössä käytetään normaaleja työkoneita ja kuorma-autoja. Työkoneissa on määräysten mukaiset varusteet ympäristövahinkojen estämiseksi.

Rakennustyössä ei käytetä ympäristölle haitallisia aineita, ja ympäristöasioita seurataan työmaalla säännöllisesti.

Toimintatapamme perustuu ympäristöasioiden huomioimiseen kaikessa toiminnassa ja ennakoivaan ennaltaehkäisemiseen. Ympäristöasiat kulkevat mukana kaikessa tekemisessä. Perehdytämme kaikki alihankkijamme myös ympäristöasioista ja huolehdimme niiden noudattamisesta hankkeen kaikissa vaiheissa.

Työmaaturvallisuus

Työmaa-alue on aidattu ja kulku alueella on kiellettyä ilman työmaan edustajan lupaa.

Työmaa-alueella olevilla työntekijöillä ja vierailijoilla tulee olla yllä asianmukaiset suojavarusteet. Jokaisella työmaalla työskentelevällä on kuvallinen kulkukortti jatkuvasti esillä.

Työmaan turvallisuus varmistetaan etukäteen tehdyllä turvallisuussuunnitelmalla, työntekijöiden perehdytyksellä, jatkuvalla seurannalla ja viikoittain tehtävillä turvallisuushavaintokierroksilla.

Käynnissä olevia urakoita

Maanrakennus- ja perustusurakka: RTA-yhtiöt Oy

Talonrakennusurakka: RTA-yhtiöt Oy

Laite- ja putkiasennusurakka: Scanweld

LVI-urakka: Star Expert Oy

Rakennusautomaatiourakka: Siemens Osakeyhtiö

Rakennussähköurakka: Saipu Oy

Tulevia urakoita

Prosessisähköurakka: Tarjouspyynnöt lähetetään syyskuun alussa

Valmistuneita urakoita

Puuston poistourakka

Aluerakennusurakka

Meriputki Inkoo – Paldiski

Meriputki rakennetaan Inkoon Fjusön alueelta Viron Paldiskin kaupunkiin. Putken pituus on noin 77 kilometriä. Baltic Connector rakennuttaa meriputken yhdessä Eleringin kanssa. Lisää meriputkesta

Työmaan ajankohtaiset tapahtumat

 • Putket ovat valmistuneet syyskuussa 2018 Kreikassa, jossa ne varastoidaan myös talven yli
 • Räjähteitä löydettiin kesän aikana lisää. Kaikki on poistettu syksyn 2018 aikana
 • Nord Stream 1 ja Nord Stream 2 putkien suojaus tehdään marras–joulukuussa 2018
 • Pohjanmuokkaustyöt valmistuvat vuoden 2018 loppuun mennessä
 • Suomen alueella tehtävät merenpohjan louhintatyöt ovat pääsääntöisesti valmistuneet
 • Merenpohjan muokkaus kivitäytöllä tehdään marras–joulukuussa 2018
(Päivitetty 9.11.2018)

Rakennusaikataulu

Putkireitin valmistelevat työt valmistuvat vuoden 2018 aikana. Työhön kuuluu mm. putkilinjalla räjähteiden poisto, merenpohjan louhintaa ja muokkausta sekä pohjan tasaus kivitäytöllä putkenlaskua varten.

Putkenlasku tapahtuu vuonna 2019, jolloin putki myös osittain peitetään. Valmistuttuaan putkelle tehdään painekoe, jolla varmistetaan putken kestävyys.

Meriputki otettavaksi käyttöön 2019 loppuun mennessä.

Työskentelyajat

Pohjan muokkaukseen liittyvät täyttötyöt ja varsinainen putken lasku tapahtuu 24/7 työnä. Paikallisesti vaikutukset ovat lyhytaikaisia, arviolta muutamia päiviä, koska töitä tehdään yhtäaikaisesti monessa eri paikassa. Putkenlaskua tehdään noin 2 km vuorokaudessa, jolloin siitä mahdollisesti koituvat meluhaitat jäävät hyvin lyhytaikaisiksi.

Baltic Connector Oy tiedottaa töiden aikataulusta ja niiden ajankohdista ennen töiden aloittamista.

Vaikutukset ympäristöön

Meriputken asennuksen valmistelevat työt saadaan päätökseen vuoden 2018 loppuun mennessä. Rannikon läheisyydessä louhinta ja kaivuutyöt ovat valmiit. Marras–joulukuussa merenpohjaa vielä tasataan kivitäytöllä.

Kalastaminen työkohteen kohdalla on rajoitettu ja esimerkiksi rakentamisaikana verkkoja ei voi laskea putkilinjan kohdalla. Rakentamisen jälkeen alueella voi kalastaa normaalisti.

Varsinaisen putken asennuksen alkuvaiheessa, jolloin putki vedetään maihin, joudutaan Inkoon edustalla olevan pienveneväylän liikennettä rajoittamaan. Muuten vaikutus on enimmäkseen visuaalinen sekä mahdolliset hetkittäiset työn äänet.

Toimintatapamme perustuu ympäristöasioiden huomioimiseen kaikessa toiminnassa ja ennakoivaan ennaltaehkäisemiseen. Ympäristöasiat kulkevat mukana kaikessa tekemisessä. Perehdytämme kaikki alihankkijamme myös ympäristöasioista ja huolehdimme niiden noudattamisesta hankkeen kaikissa vaiheissa.

Työmaaturvallisuus

Tehtävistä töistä tiedotetaan ennen töiden alkamista. Työalueet rajoittuvat noin 200 m päähän aluksista. Työalueita ei voida luontevasti rajoittaa, vaan merellä työalueiden ympäristöä partioidaan veneillä ja ohjataan ulkopuolisia pois työalueilta.

Käynnissä olevia hankintoja ja urakoita

Merenpohjan muokkaus ja putkenlasku: urakoitsija Allseas

Putkimateriaalin valmistus: Corinth Pipeworks Pipe Industry SA

Ympäristöseuranta: Ramboll

Kalatalousseuranta: Kala- ja Vesitutkimus Oy

Tulevia urakoita

Kaikki keskeiset urakat hankittu

Valmistuneita urakoita

Merenpohjan mittaus

Suunnittelu

Räjähteiden poisto

Putkimateriaalin valmistus

Tilaa työmaatiedotteet

Jätä meille sähköpostiosoitteesi, niin saat jatkossa ajankohtaiset työmaatiedotteet sähköpostiisi.
Tietosi ovat turvassa, emme käytä tietoja muuhun tarkoitukseen kuin tiedottamiseen.