Kaasuputki Siuntio - Inkoo

Balticconnector-kaasuputken maaputkiosuus rakennetaan Siuntion Pölansin ja Inkoon Fjusön alueen välille. Putki kulkee pääosin Inkoon kunnan alueella ja putkilinjan pohjoisosassa lyhyen matkaa Lohjan ja Siuntion kuntien alueella. Maaputken pituus on 21 kilometriä. Lisää maakaasuputkesta

Työmaan ajankohtaiset tapahtumat

 • Maakaasuputken linjahitsaustyöt ovat valmistuneet, kaivannon lopputäyttö ja asennustien poisto/maisemointityöt ovat käynnissä. Putkilinjan viimeistelytyöt ovat alkaneet
 • Neljän peltoaluekohteen viimeistelytyöt ovat valmistuneet, 9 kohdetta valmistuu kesäkuun aikana ja loput elokuun puoleen väliin mennessä
 • Peltokohteiden salaojien korjaustyöt ovat alkaneet putken asennuksen valmistuttua. Työt kestävät syksyyn 2019. Peltoalueet eivät ole viljelyskäytössä tänä satokautena, koska putkikaivannon kaivu- ja täyttötyöt ovat pehmentäneet maapohjan ja vaativat yhden talven ennen kuin viljelystoimet voidaan aloittaa
 • Kaikki risteämä- ja alituskohdat on tehty
 • Vesistön tarkkailuohjelman mukaiset seurantatyöt ovat edelleen käynnissä
 • Putkilinjan koeponnistus- ja kuivaustyöt tehdään kesäkuun aikana
 • Pölansin venttiiliaseman esivalmistustyöt ovat käynnissä. Liitostyö tehdään elokuun lopussa
(Päivitetty 6.6.2019)

Rakennusaikataulu

 • Maaputken rakennustyöt käynnistyivät helmikuussa 2018 puuston poistolla työalueelta
 • Putken louhinta- ja kaivutyöt alkoivat kesä–heinäkuussa 2018
 • Putkien siirto linjalle ja asennustyöt alkoivat kesällä 2018
 • Peltosalaojien korjaustyöt aloitetaan toukokuun 2019 lopulla
 • Putkilinjan hitsaus valmistuu heinäkuussa 2019
 • Putkilinjan viimeistelytyöt jatkuvat syksyyn 2019 saakka
 • Putken käyttöönotto tapahtuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Tarkemmin käynnissä olevista ja lähiajan tulevista tapahtumista on kerrottu alempana.

Työskentelyajat

Rakennustöitä tehdään arkisin klo 7.00–18.00 välisenä aikana. Putken asennustyöt putkilinjalla ovat valmistuneet.

Erikoistapauksissa voidaan työskennellä arkisin klo 22.00 saakka. Tällaisista tilanteista ilmoitetaan erikseen.

Vaikutukset ympäristöön

Rakennustyöt lisäävät liikennettä rakennuskohteessa hetkellisesti. Asiasta informoidaan paikallisia asukkaita etukäteen.

Räjäytystyön äänet jäävät hyvin paikallisiksi, ja louhintatöille haetaan työhön tarvittavat luvat.

Rakentamistyössä käytetään normaaleja työkoneita ja kuorma-autoja. Työkoneissa on määräysten mukaiset varusteet ympäristövahinkojen estämiseksi.

Rakennustyössä ei käytetä ympäristölle haitallisia aineita, ja ympäristöasioita seurataan työmaalla säännöllisesti. Toimintatapamme perustuu ympäristöasioiden huomioimiseen kaikessa toiminnassa ja ennakoivaan ennaltaehkäisemiseen. Ympäristöasiat kulkevat mukana kaikessa tekemisessä. Perehdytämme kaikki alihankkijamme myös ympäristöasioista ja huolehdimme niiden noudattamisesta hankkeen kaikissa vaiheissa.

Työmaaturvallisuus

Kulku työmaa-alueella on kiellettyä ilman työmaan edustajan lupaa. Työmaa-alue on merkitty maastoon reunakepein ja erikoiskohteissa merkintänauhoin. Risteävien teiden kohdalla on työmaakyltit.

Työmaa-alueella olevilla työntekijöillä ja vierailijoilla tulee olla yllä asianmukaiset suojavarusteet. Jokaisella työmaalla työskentelevällä on kuvallinen kulkukortti jatkuvasti esillä.

Työmaan turvallisuus varmistetaan viikoittain tehtävillä turvallisuushavaintokierroksilla.

Käynnissä olevia urakoita

Rakennus- ja asennusurakka: Louhintahiekka Oy

Salaojien korjausurakka: Maanrakennus Tuuli Oy

Tulevia urakoita

Kaikki keskeiset urakat hankittu

Valmistuneita urakoita

Puuston poistourakka

Kulkusillan rakennusurakka

Putkitoimitus

Kaasun kompressori- ja mittausasema, Inkoo

Inkoon Svartbäckin alueelle rakennettava asema koostuu kaasun kompressori- ja määrämittausasemasta. Kompressoriasemalla säädetään kaasun virtausta, ja mittausasemalla mitataan kaasun määrää ja analysoidaan sen laatua. Lisää asemasta

Työmaan ajankohtaiset tapahtumat

 • Rakennustyöt ovat valmiit viimeistelytöitä lukuun ottamatta. Rakennusjärjestelmien testaus- ja koekäyttötyöt ovat alkaneet
 • Putkisto ja laiteasennustyöt ovat valmistuneet
 • Järjestelmät on toimitettu ja niiden asennus- ja kytkentätyöt ovat käynnissä
 • Sähkö- ja automaatioasennukset ovat käynnissä
 • Kompressoriyksikkö (päälaitetoimitus) on toimitettu ja asennettu
 • Aseman mekaaninen valmius saavutetaan heinäkuun puolessa välissä, jonka jälkeen aseman aloitetaan testaus- ja koekäyttötyöt
(Päivitetty 6.6.2019)

Rakennusaikataulu

 • Aseman rakennustyöt käynnistyivät helmikuussa 2018 alueen tasaus- ja louhintatöillä
 • Aluetyöt on saatu valmiiksi toukokuussa 2018
 • Aseman rakennustyöt ovat alkaneet kesäkuussa 2018
 • Kompressoriaseman mekaaninen valmius saavutetaan heinäkuussa 2019
 • Kompressoriaseman käyttöönotto tapahtuu vuoden 2019 loppuun mennessä

Työskentelyajat

Rakennustöitä tehdään arkisin klo 6.00–18.00 välisenä aikana. Sähköasennustöitä voidaan tehdä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 7–16 välisenä aikana. Sähköasennustyöt eivät aiheuta melua työmaa-alueen ulkopuolelle.

Erikoistapauksissa voidaan työskennellä arkisin klo 22.00 saakka. Tällaisista tilanteista ilmoitetaan erikseen.

Vaikutukset ympäristöön

Kompressoriasema sijaitsee rannikon läheisyydessä, yleisen maantien päässä, yli kilometrin etäisyydellä asutuksesta. Rakennustyö ei näin ollen aiheuta juurikaan meluhaittaa lähialueen asukkaille.

Rakennustyöt ja materiaalitoimitukset lisäävät liikennettä rakennuskohteeseen rakentamisaikana. Suuremmista kuljetuksista informoidaan paikallisia asukkaita etukäteen.

Rakentamistyössä käytetään normaaleja työkoneita ja kuorma-autoja. Työkoneissa on määräysten mukaiset varusteet ympäristövahinkojen estämiseksi.

Rakennustyössä ei käytetä ympäristölle haitallisia aineita, ja ympäristöasioita seurataan työmaalla säännöllisesti.

Toimintatapamme perustuu ympäristöasioiden huomioimiseen kaikessa toiminnassa ja ennakoivaan ennaltaehkäisemiseen. Ympäristöasiat kulkevat mukana kaikessa tekemisessä. Perehdytämme kaikki alihankkijamme myös ympäristöasioista ja huolehdimme niiden noudattamisesta hankkeen kaikissa vaiheissa.

Työmaaturvallisuus

Työmaa-alue on aidattu ja kulku alueella on kiellettyä ilman työmaan edustajan lupaa.

Työmaa-alueella olevilla työntekijöillä ja vierailijoilla tulee olla yllä asianmukaiset suojavarusteet. Jokaisella työmaalla työskentelevällä on kuvallinen kulkukortti jatkuvasti esillä.

Työmaan turvallisuus varmistetaan etukäteen tehdyllä turvallisuussuunnitelmalla, työntekijöiden perehdytyksellä, jatkuvalla seurannalla ja viikoittain tehtävillä turvallisuushavaintokierroksilla.

Käynnissä olevia urakoita

Maanrakennus- ja perustusurakka: RTA-yhtiöt Oy

Talonrakennusurakka: RTA-yhtiöt Oy

Laite- ja putkiasennusurakka: Scanweld AS

LVI-urakka: Star Expert Oy

Rakennusautomaatiourakka: Siemens Osakeyhtiö

Rakennussähköurakka: Saipu Oy

Prosessisähköurakka: Bilfinger Industrial Services Finland Oy

Päälaitetoimitus (kompressoriyksikkö): Thermodyn SAS, Baker Hugh GE Company

Automaatiojärjestelmätoimitus: Valmet Automation Oy

Tulevia urakoita

Kaikki urakat on hankittu.

Valmistuneita urakoita

Puuston poistourakka

Aluerakennusurakka

Meriputki Inkoo – Paldiski

Meriputki rakennetaan Inkoon Fjusön alueelta Viron Paldiskin kaupunkiin. Putken pituus on noin 77 kilometriä. Baltic Connector rakennuttaa meriputken yhdessä Eleringin kanssa. Lisää meriputkesta

Työmaan ajankohtaiset tapahtumat

 • Putkenlasku alkoi 20.5.2019 ja valmistuu kesäkuun aikana
 • Pohjanmuokkauksen viimeistelytyöt alkavat 17.6.2019 ja arvioidaan valmistuvan heinäkuun puoleen väliin mennessä.
 • Meriputken koeponnistus tehdään heinä-elokuussa, jonka yhteydessä putki kuivataan ja valmistellaan käyttöönottoon.
(Päivitetty 17.6.2019)

Rakennusaikataulu

Putkenlasku alkoi 20.5.2019 ja työ valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.

Putkenlaskun jälkeen putki peitetään paikoittain kivilouheella ja tämä työ alkaa 17.6.2019. Työn arvioidaan olevan valmis heinäkuun puolivälissä.

Louhoksen täytön jälkeen meriputkelle tehdään painekoe, jolloin se täytetään vedellä ja nostetaan paine vaaditulle tasolle. Kokeen jälkeen putki tyhjennetään vedestä Suomen puolella, jonka jälkeen se kuivataan. Kuivaus kestää pari viikkoa.

Kuivauksen jälkeen meriputki on valmis liitettäväksi maaputkiin Suomen ja Viron puolella.

Työskentelyajat

Jäljellä olevien töiden osalta on Suomen puolella sovittu, että kaivuutyöt tehdään vain 07.00 – 22.00 välisenä aikana. Viimeiset kivilouhoksen täytöt tehdään vuorokauden ympäri. Juhannuksen aikana Inkoon edustalla vältetään töiden tekoa muualla kuin Inkoon väylän kohdalla.

Vaikutukset ympäristöön

Nyt kun meriputki on Suomen puolella asennettu ja viimeistelevät työt ovat käynnissä, voidaan todeta täysin ei voitu välttää työstä aiheutuneesta melusta ja veden hetkellisestä samentumisesta. Kaikki kaivuutyöt saadaan valmiiksi juhannukseen mennessä ja viimeiset louhostäytöt heti juhannuksen jälkeen.

Painekokeesta voi aiheutua vähäistä ääntä kuivauksen yhteydessä, mutta odotusarvo on, ettei se häiritse naapurustoa.

Balticconnector haluaa kiittää kaikkia rakentamisen läheisyydessä olevia naapureita ja hyvästä yhteistyöstä haittojen minimoimiseksi.

Toimintatapamme perustuu ympäristöasioiden huomioimiseen kaikessa toiminnassa ja ennakoivaan ennaltaehkäisemiseen. Ympäristöasiat kulkevat mukana kaikessa tekemisessä. Perehdytämme kaikki alihankkijamme myös ympäristöasioista ja huolehdimme niiden noudattamisesta hankkeen kaikissa vaiheissa.

Työmaaturvallisuus

Tehtävistä töistä tiedotetaan ennen töiden alkamista. Työalueet rajoittuvat noin 200 m päähän aluksista. Työalueita ei voida luontevasti rajoittaa, vaan merellä työalueiden ympäristöä partioidaan veneillä ja ohjataan ulkopuolisia pois työalueilta.

Käynnissä olevia hankintoja ja urakoita

Merenpohjan muokkaus ja putkenlasku: urakoitsija Allseas

Putkimateriaalin valmistus: Corinth Pipeworks Pipe Industry SA

Ympäristöseuranta: Ramboll

Kalatalousseuranta: Kala- ja Vesitutkimus Oy

Tulevia urakoita

Kaikki keskeiset urakat hankittu

Valmistuneita urakoita

Merenpohjan mittaus

Suunnittelu

Räjähteiden poisto

Putkimateriaalin valmistus

Räjäytys- ja louhintatyöt ennen putken asennusta

Tilaa työmaatiedotteet

Jätä meille sähköpostiosoitteesi, niin saat jatkossa ajankohtaiset työmaatiedotteet sähköpostiisi.
Tietosi ovat turvassa, emme käytä tietoja muuhun tarkoitukseen kuin tiedottamiseen.