Balticconnector-landledningen har fyllts med naturgas och provdriften har inletts

Byggandet av landledningen i Balticconnector-projektet har nu framskridit till det skede där ledningen fylls med naturgas för provdrift av ledningen och kompressorstationen. Före det har ledningen svetsats, granskats, testats och markerats i terrängen och anslutits till det existerande överföringsnätet för naturgas i Finland.

”Det är fint att byggarbetena för landledningen har framskridit enligt tidtabellen och att vi kan inleda provdriften av naturgasledningen och kompressorstationen. Vi framskrider enligt planerna mot ledningens idrifttagning till slutet av 2019”, konstaterar Baltic Connector Oy:s verkställande direktör Herkko Plit.

Fyllandet av landledningen med gas påverkar hur tredje parter och markägare kan arbeta i ledningens omedelbara närhet. Grävarbete närmare än 5 meter från landledningen kräver tillstånd. Fyllandet av landledningen med gas påverkar inte hur man kan röra sig i området eller åkerarbete, och området kan alltså användas normalt. Ytterligare information om hur utomstående kan arbeta i närheten av en naturgasledning finns i naturgasförordningen.

Balticconnectors naturgasledning fjärrövervakas från Gasum Oy:s centralkontrollrum. Därifrån övervakar man också det nuvarande överföringsnätet för naturgas i Finland. På de märkstolpar som finns i terrängen finns telefonnumret till centralkontrollrummet. Därifrån kan man be om ytterligare information och information om ledningens exakta placering.

Avsikten är att Balticconnector-gasledningen tas i bruk till slutet av år 2019. Överföringen av naturgas från Estland till Finland eller från Finland till Estland börjar 1.1.2020 när naturgasmarknaden öppnas. När Balticconnector är färdigt förenar det gasinfrastrukturen i Finland och Estland och möjliggör öppnandet av den finländska gasmarknaden.

Ytterligare information:
projektdirektör, Tom Främling, tfn +358 50 326 2918
verkställande direktör, Herkko Plit, tfn +358 50 462 0788

Balticconnector-landledningen har fyllts med naturgas och provdriften har inletts 28.8.2019