Naturgasledning Ingå–Sjundeå

Balticconnector-naturgasledningens landledning kommer att byggas mellan Pölans i Sjundeå och Fjusö i Ingå. Ledningen går huvudsakligen på Ingå kommuns område och i ledningens norra del en kort sträcka på Lojo stads och Sjundeå kommuns områden. Längden på landledningen är 21 km. Mer information om landledningen

Aktuella händelser på byggområden

 • Byggandet av naturgasledningen utförs på hela linjens område, byggandet fortskrider längs med linjen i syd-nordlig riktning
 • Alla inledande granskningar med markägare har slutförts, alla kända schaktningar för rörkanaler har utförts, 12,7 km (60%) av gasledningen har svetsats och 9,1 km (43%) av ledningen har sänkts ner i rördiket, 9/10 borrningar har utförts
 • Installation av ledningen genom riktad borrning pågår på åkrar och på svag mark, färdigt inom april
 • Borrningen under Ingarskila å utförs i april-maj, arbetet har skjutits fram på grund av stora vattenvolymer
 • Uppföljningen av vattendrag och grundvattenområden i enlighet med kontrollprogrammet pågår
(Uppdaterad 27.02.2019)

Byggtidtabell

 • Landledningens byggarbete inleddes i februari 2018 med avverkning av trädbestånd på byggområdet.
 • Schaktnings- och grävarbetena för ledningen inleddes i juni-juli 2018
 • Flyttningen av rören till linjen och installationsarbetena inleddes sommaren 2018
 • Reparation av åkerdräneringskanaler påbörjas i slutet av maj 2019
 • Svetsningen av rörledningen slutförs i juli 2019
 • De avslutande arbetena för rörledningen pågår fram tills hösten 2019
 • Drifttagningen äger rum före årsslutet 2019.
 • Processelarbeten: Bilfinger Industrial Services Finland Oy

Närmare detaljer om nuvarande arbeten och arbeten som inleds inom snar framtid finns nedan.

Arbetstider

Byggarbetet utförs vardagar mellan kl. 7.00 och 18.00. På lördagar utförs installerings- och svetsningsarbeten mellan kl. 7.00 och 16.00.

I specialfall kan arbetet under vardagar pågå fram till kl. 22.00. Om dessa fall meddelas skilt.

Sprängningsarbeten för ledningskanalen utförs endast vardagar under normala arbetstider.

Effekter på omgivningen

Ljud från sprängningsarbeten förblir ytterst lokala och tillstånd som krävs ansöks för schaktningsarbetena.

Byggarbetena ökar mängden trafik i byggområdet stundvis. De lokala invånarna kommer att informeras om detta i förväg.

I byggarbetet används normala arbetsmaskiner och lastbilar. Arbetsmaskinerna är försedda med bestämmelseenlig utrustning för att förebygga miljöskador.

I byggarbetet används inga ämnen som är skadliga för miljön, och miljöfrågor på arbetsområdet övervakas regelbundet.

Byggplatssäkerhet

Det är förbjudet att gå på byggområdet utan tillstånd från byggområdets representant. Byggområdet har märkts ut i terrängen med kantpinnar samt i specialområden med markeringsband. I vägskälar finns skyltar för arbetsområdet.

Anställda samt besökare på byggområdet bör använda ändamålsenlig skyddsutrustning. Alla som arbetar på byggområdet skall alltid ha framme ett ID-kort med bild.

Säkerhet på arbetsplatsen kontrolleras varje vecka genom en säkerhetsobservationsrunda.

Pågående entreprenörsarbeten

Bygg- och installationsarbeten: Louhintahiekka Oy

Reparation för dräneringskanaler: Maanrakennus Tuuli Oy

Kommande entreprenörsarbeten

 • Leverans av huvudapparatur (kompressorenhet): Thermodyn SAS, Baker Hugh GE Company
 • Leverans av automationssystem: Valmet Automation Ab

Processelarbeten: Bilfinger Industrial Services Finland Oy

Fullbordade entreprenörsarbeten

Avverkning av trädbestånd

Bygge av körbro

Leverans av ledningarna

Kompressor- och mätstation, Ingå

Stationen som skall byggas i Svartbäck i Ingå består av en kompressor- och mätstation. På kompressorstationen reglerar man gasens flöde och på mätstationen mäter man gasens mängd och analyserar dess kvalitet. Mer information om kompressor- och mätstationen

Aktuella händelser på byggområden

 • Byggnadernas utomhusarbeten är färdiga bortsett från de avslutande arbeten, byggnadernas inomhusarbeten pågår
 • Rörarbetena och utrustningsinstallationerna pågår
 • Materialen som anskaffats av beställaren har levererats, systemleveranserna pågår
 • El- och automationsinstallationerna har inletts
 • Leverans av huvudapparatur (kompressorenhet) sker i slutet av mars
(Uppdaterad 27.02.2019)

Byggtidtabell

 • Byggandet av stationen inleddes i februari 2018 med utjämnings- och brytningsarbeten i området
 • Zonarbetena har slutförts i maj 2018
 • Stationens byggarbeten har inletts i juni 2018
 • Kompressorstationens mekaniska beredskap uppnås i juli 2019
 • Kompressorstationen tas i bruk till utgången av år 2019

 

Arbetstider

Byggarbetet utförs vardagar mellan kl. 6.00 och 18.00. Rörarbeten och utrustningsinstallationer utförs lördagar mellan kl. 7 och 16. Med separat överenskommelse kan arbeten utföras även söndagar mellan kl. 6 och 16

Effekter på omgivningen

Kompressorstationen ligger vid kusten, i ändan av en allmän landsväg, på över ett kilometers avstånd från bebyggelse. Sålunda förorsakar byggandet nästan inga bullerstörningar för invånarna i närområdet.

Byggarbeten och leveranser av material ökar mängden trafik till byggområdet under byggarbetet. De lokala invånarna kommer att informeras om större leveranser i förväg.

I byggarbetet används normala arbetsmaskiner och lastbilar. Arbetsmaskinerna är försedda med bestämmelseenlig utrustning för att förebygga miljöskador.

I byggarbetet används inga ämnen som är skadliga för miljön, och miljöfrågor på arbetsområdet övervakas regelbundet.

Byggplatssäkerhet

Byggområdet är inhängt. Det är förbjudet att gå på byggområdet utan tillstånd från byggområdets representant.

Anställda samt besökare på byggområdet bör använda ändamålsenlig skyddsutrustning. Alla som arbetar på byggområdet skall alltid ha framme ett ID-kort med bild.

Säkerheten på arbetsområdet säkerställs genom en säkerhetsplan som utarbetats i förväg, skolning av arbetare, ständig övervakning och säkerhetsobservationsrundor varje vecka.

Pågående entreprenörsarbeten

Jordbyggnads- och anläggningsarbete: RTA-yhtiöt Oy

Byggnadsarbete: RTA-yhtiöt Oy

Installation av apparater och rörmokeri: Scanweld As

VVS-entreprenörsarbetet: Star Expert Oy

Byggnadsautomatisering: Siemens Aktiebolag

Byggströmfördelare: Saipu Oy

Kommande entreprenörsarbeten

Leverans av huvudapparatur (kompressorenhet): Thermodyn SAS, Baker Hugh GE Company

Leverans av automationssystem: Valmet Automation Ab

Fullbordade entreprenörsarbeten

Avverkning av trädbestånd

Zonarbete

Havsledning Ingå–Paldiski

Havsledningen kommer att byggas från Fjusö-område i Ingå till staden Paldiski i Estland. Längden på havsledningen är 77 km. Baltic Connector låter bygga havsledningen tillsammans med Elering. Mer information om havsledningen

Aktuella händelser på byggområden

 • Rören blev färdiga i Grekland i september 2018 där dom också lagras över vintern
 • Man har hittat en del mera ammunition under sommaren, men allt är röjt hösten 2018
 • Nord Stream 1 och Nord Stream 2 röröen skyddas under november-december 2018
 • Bearbetning av havsbotten blir klart under 2018
 • Schaktning av havsbotten på finskt område är huvudsakligen klart
 • Stenfyllning för att utjämna havsbottnen görs november-december 2018
(Uppdaterad 15.2.2019)

Byggtidtabell

De förberedande arbetena blir klara 2018. Arbetet omfattar bl.a. röjning av ammunition längs rörledningen samt schaktning, bearbetning av havsbottnen samt installation av sten för att jämna ut havsbottnen för att skapa en jämn yta för rörläggningen.

Rörläggningen sker 2019 då röret också täcks. Efter att röret är färdigt, görs ett tryckprov för att säkerställa ledningens hållbarhet.

Havsledningen tas i bruk före årsslutet 2019.

Arbetstider

Fyllningsarbeten av havsbottnen samt själva rörläggningen utförs dygnet runt alla dagar i veckan. De lokala påverkningarna är kortvariga, uppskattningsvis några dagar, eftersom arbeten genomförs samtidigt på flera ställen. Rörläggningen utförs ca 2 km per dag och sålunda förblir eventuella bullerstörningar mycket kortvariga.

Baltic Connector meddelar om arbetenas tidtabeller och tidpunkter innan de inleds.

Påverka på miljö

De förberedande arbetena blir klara under 2018. I närheten av kusten är schaktnings och grävningsarbetena klara. I november–december jämnas havsbottnen med stenfyllning.

Fiske på arbetsområdet är begränsat och t.ex. kan man under byggarbetet inte lägga ut nät längs med gasledningen. Efter byggarbetet avslutats går det igen att fiska som vanligt.

I början av installationen av själva ledningen, då ledningen dras i land, måste småbåtsfarleden framför Ingå begränsas. För övrigt är påverkningarna främst visuella med undantag av eventuella tillfälliga ljud från arbetet.

Vårt sätt att arbeta bygger på hänsyn till miljön i all verksamhet och förbyggande verksamhet. Miljön tas i beaktande i all vår verksamhet. Vi skolar våra samtliga underleverantörer i miljöfrågor och ser till att de lever upp till våra förväntningar under projektets hela livstid.

Byggplatssäkerhet

Närmare information om arbeten som skall göras ges innan arbetena inleds. Arbetsområdena begränsas till ca. 200 m från fartyg. Arbetsområdet kan inte begränsas naturligt, och arbetsområdets omgivning på havet kommer sålunda att patrulleras med båtar som styr utomstående bort från arbetsområdet.

Pågående entreprenörsarbeten

Tillverkning av ledningsmaterial: Corinth Pipeworks Pipe Industry SA

Ändring av havsbotten och nedsänkning av rören, Allseas

Miljöövervakning, Ramboll

Övervakning av fiske, Kala- ja Vesitutkimus Oy

Kommande entreprenörsarbeten

Alla entreprenörsarbeten har upphandlads

Fullbordade entreprenörsarbeten

Mätning av havsbottnen

Planering

Röjning av ammunition

Tillverkning av rör

Beställ nyheter från byggområdet

Lämna din e-postadress till oss, så får du i fortsättningen vårt nyheter från byggområdet via e-post.
Dina uppgifter är skyddade och vi använder dem inte för något annat än för att hålla dig informerad.