Ett betydande steg mot ett koldioxidneutralt samhälle – Balticconnector-projektets murande av grundsten startar byggandet

Starten av Balticconnectors byggskede firas den 8 juni 2018 på vid kompressorstationen i Ingå där projektets grundsten muras. Festligheterna samlar beslutsfattare, byggherrar, konsulter och entreprenörer som är viktiga för projektet samt andra intressenter som har gjort det möjligt att projektet framskridit till byggskedet enligt tidtabell.

Vid murandet av grundstenen närvarar Europeiska kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen, som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft, bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen och Estlands ekonomi- och infrastrukturminister Kadri Simson.

En gasinfrastruktur, med vilken vi skapar en konkurrenskraftig gasmarknad

Balticconnector är en gasledning som knyter ihop Finland och Estland och som gör det möjligt att förena gasmarknaden i de baltiska länderna och Finland samt integrera dem i EU:s gemensamma energimarknad. Balticconnector-gasledningen har stor betydelse i Finlands och EU:s energistrategi och med den förbättras den regionala leveranssäkerheten för gas och möjliggörs en konkurrenskraftig tillgång till gas. Projektet ger ramar för att öppna marknaden och för tillväxt och gör det möjligt att använda alternativa källor såsom flytande naturgas (LNG) och biogas.

Projektets totala kostnader är 250 miljoner euro. Projektet skulle inte blivit verklighet utan ett betydande EU-stöd. I augusti 2016 beviljade kommissionen projektet en finansiering på 187,5 miljoner euro, som täcker 75 procent av projektet.

”I dag firar vi ett projekt som har framskridit bra och som är ett av många energiprojekt som pågår i Europa och med vilka vi förbättrar den inre gasmarknaden i Europa. När Balticconnector och andra gasinfrastrukturprojekt blir klara är det möjligt för Finland och de baltiska länderna att bli en verklig del av EU:s gemensamma energimarknad. Förbindelsen öppnar konkurrensen på gasmarknaden och ökar försörjningstryggheten och energisäkerheten i hela Europa”, berättar Europeiska kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen.

Öppnandet av Finlands naturgasmarknad 2020 möjliggör konkurrens, vilket för med sig nya aktörer i branschen. Eftersom Balticconnector-gasledningen kan användas i två riktningar finns det också möjligheter till export.

”Gasledningen Balticconnector ger Finland en möjlighet att öppna sin naturgasmarknad för konkurrens. Samtidigt ansluter vi oss stegvis till det europeiska naturgasnätet och EU:s gemensamma gasmarknad. Vi väntar med iver på att ledningen ska bli klar. De lagändringar som behövdes i Finland har varit i kraft ända sedan årsskiftet”, konstaterar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Gott samarbete projektets hörnsten

Baltic Connector Oy ansvarar för den finländska andelen av projektet, medan Elering AS ansvarar för projektet i Estland. Båda bolagen ägs till 100 procent av finska staten och estniska staten. Balticconnector-havsledningen kommer att byggas från Ingå i Finland till Paldiski i Estland. Balticconnector-projektet bygger ledningar, stationer och system för att förena de befintliga gasnäten i Finland och Estland

”Den grundsten vi murar i dag är inte enbart grundstenen för en gasledning mellan Estland och Finland. Det här gemensamma finsk-estniska projektet betonar än en gång ett välfungerande samarbete mellan två länder i energisektorn. Jag är säker på att Balticconnector inte är det sista havsbaserade infrastrukturprojektet som de två länderna kommer att samarbeta kring i Finska viken. Det går inte att förutspå den exakta tidpunkten men jag är övertygad om att vi en dag kommer att ha orsak att träffas för att fira en tunnel som sammanbinder Tallinn och Helsingfors”, säger Kadri Simson, ekonomi- och infrastrukturminister i Estland.

”Den marknad som utvecklas i regionen gynnar gasanvändare i hela det östliga Östersjöområdet och öppnar också den nordiska energimarknaden för de baltiska länderna. Den nya ledningen ger fler alternativ för gasanskaffning och förbättrar naturgasens leveranssäkerhet. Jag hoppas också att det utbud av naturgas som utvecklas kommer att ersätta andra fossila bränslen i Finland och därmed hjälpa oss att uppnå klimatmålen. Våra estniska samarbetspartner och Europeiska kommissionen, som har varit starkt engagerad i denna fråga, ska ha ett särskilt tack för att projektet kan genomföras. Balticconnector är också ett gott exempel på det fördjupade samarbetet mellan Finland och Estland. Nu öppnar vi en gemensam gasmarknad, men kanske följande projekt blir att öppna en tunnel mellan våra länder”, säger minister Tiilikainen.

Det byggs 21 kilometer ledning i Finland, 77 kilometer under havet och 55 kilometer i Estland. Ledningen har strömning i två riktningar och har en överföringskapacitet på 7,2 miljoner kubikmeter gas per dygn. Vid placeringen av ledningen har man tagit hänsyn till nuvarande och kommande markanvändning på området, planläggning och miljöfaktorer. Dessutom har man strävat efter att minimera skadeverkningarna på människor, organismer och miljö både under byggskedet och under driften.

”Jag vill tacka alla som har gjort det möjligt för projektet att framskrida till byggskedet och de människor som har samlats här för att fira den här milstolpen med oss. Gasen har en viktig roll i den europeiska energipolitiken och det är det första steget för att minska utsläppen när vi slutar använda kol. På det här sättet har vi tagit ett steg närmare ett koldioxidneutralt samhälle som en del av den gemensamma europeiska gasmarknaden”, konstaterar Herkko Plit, verkställande direktör för Baltic Connector Oy.

 

En inspelning från evenemanget publiceras på Baltic Connector Oy;s webbplats senare i dag.

 

Baltic Connector Oy är ett statsbolag som grundades 2015 för att förverkliga Finlands andel av Balticconnector-gasledningen, som byggs mellan Finland och Estland. När Balticconnector är färdigt förenar det gasnäten i Finland och Baltikum och möjliggör öppnandet av gasmarknaden i Finland. Projektet är till 75 procent finansierat av EU och avsikten är att Balticconnector-gasledningen ska vara slutförd till 2020.

 

Ytterligare information:
verkställande direktör, Herkko Plit, tfn +358 50 4620 788

 

Balticconnector-projektets murande av grundsten startar byggandet, 8.6.2018