Offentlig kungörelse

Baltic Connector Oy kommer att ansöka om tillstånd av statsrådet för att inlösa samt tillstånd till förhandsbesittningstagande av fast egendom och särskilda rättigheter i Lojo stad, Ingå och Sjundeå kommuner i enlighet med den om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter givna lagen (29.7.1977/603). Balticconnector -projektets landledning sträcker sig från Fjusö landföringsplats i Ingå till Pölans ventilstation i Sjundeå.

Ansökan om tillstånd till inlösen gäller den del av Finland – Estland naturgasröret som befinner på det finska fastlandet. Sträckningen börjar från landföringsplats på Fjusö i Ingå, därifrån vidare till Joddböle där en kompressorstation byggs. Från kompressorstationen går sträckningen norrut genom Ingå kommuns och Lojo stads områden till ventilstationen i Pölans som befinner sig i Sjundeå kommun.

De områden som naturgasledningen fordrar, inklusive trädbeståndet, inlöses med permanent nyttjanderätt. För tillfart till byggområdena anläggs nya vägförbindelser och upprättas vägrättigheter. Vägar och vägområden inlöses med permanent nyttjanderätt eller nyttjanderätt under byggtiden för tillträde till ledningslinjen och det område som skall byggas. Baltic Connector Oy hyr det område som behövs för kompressorstationen. Ansökan om tillstånd till inlösen gäller således inte detta område.

Naturgasrörets sträckning presenteras på kartor som är fogade till kungörelsen som bilaga.

Längden på den sträckning av naturgasledningen som byggs är ca 21 km. Planer och konstruktioner samt en förteckning av de fastigheter som berörs av projektet, förutom de fastigheter på vilkas område behövs permanenta eller tillfälliga vägrättigheter, är till påseende på platsen där markägarmötet hålls.

Genom inlösning skall:

1)                   rekvireras fast egendom eller permanent eller tidsbestämd särskild rättighet,

2)                   begränsas permanent eller tidsbestämd rätt att nyttja eller råda över fast egendom eller särskild rättighet samt

3)                   upphäva särskild rättighet

 

Enligt 9 § 4 mom. i sagda lag reserveras för ägare av fast egendom eller innehavare av nyttjanderätt, vilkas intresse och rätt berörs av saken, möjlighet att framföra sin åsikt angående projektet vid möte, som anordnas i denna kommun enligt följande:

 

Tid                torsdagen den 30 mars 2017, kl. 18.00

Plats             Merituulen koulu, Idrottsvägen 3, Ingå (tillträde genom huvudingången)

 

För den som önskar bli hörd och som vill bifoga sitt skriftliga uttalande reserveras möjlighet därtill vid mötet eller, om så krävs, efter mötet inom utsatt tidsfrist, som inte får understiga 14 dagar.

 

I Helsingfors den 13 mars 2017

 

Verkställande direktör, Herkko Plit

Baltic Connector Oy

 

Offentlig kungörelse, 13.3.2017

Bilaga, naturgasrörets sträckning