Projektets betydelse och mål

Gasledningsprojektet Balticconnector har en betydelsefull roll i Finlands och EU:s energistrategi.

Projektet:

 • Förbättrar leveranssäkerheten för gas i regionen och möjliggör en utbredd tillgång till gas
 • Skapar ramarna för öppnande och tillväxten av gas marknaderna samt möjliggör användning av alternativa källor, såsom likvifierad naturgas (LNG) och biogas
 • Möjliggör att Finlands och Estlands gasmarknader sammankopplas och integreras i EU:s gemensamma energimarknad

Projektets totalkostnader uppgår till 250 M€. Utan ett betydande EU-stöd skulle projektet inte vara ekonomiskt lönsamt. I augusti 2016 beviljade kommissionen (CEF) 187,5 M€ finansiering för projektet.

Samtidigt med Balticconnector-projektet förbättrar man gasdistributionsförbindelserna mellan Estland och Lettland samt mellan Polen och Litauen. Allt detta sammantaget möjliggör integrering av Finland och de baltiska länderna i EU:s gemensamma gasmarknad.

 

Projektets omfattning

Projektet omfattar bygge av rörledningar, stationer och system med vilkas hjälp de befintliga gasnäten i Finland och Estland sammankopplas med varandra. Gasledningens överföringskapacitet är 7,2 milj. kubikmeter (72 GWh) per dygn. Beroende på den rådande marknadssituationen kan gas distribueras i båda riktningarna, både från Finland till Estland och från Estland till Finland.

Projektet omfattas av följande delprojekt:

 • Landledning Sjundeå – Ingå (Finland), ledningens diameter 500 mm och längd 21 km
 • Kompressor- och mätstation i Ingå (Finland)
 • Havsledning Ingå (Finland) – Paldiski (Estland), ledningens diameter 500 mm och längd 77 km
 • Kompressor- och mätstation i Kersalu (Estland)
 • Landledning Paldiski – Kiili (Estland), ledningens diameter 700 mm och längd 55 km

Projektets framskridande

aikataulu-sv

Gasledning Sjundeå – Ingå

Gasledningen ansluts till Finlands gasnät via en ventilstation som är belägen i Pölans i Sjundeå och sänker sig ned i havet i Fjusö-området i Ingå. Rörledningen går delvis på Ingå kommuns område och i norra delen av gasledningen en kort sträcka på områden som tillhör Lojo och Sjundeå kommuner.

Vid placeringen av rörledningen har nuvarande och kommande markanvändning i området, stadsplanering och miljöfaktorer tagits i hänsyn, samt strävan efter att minimera olägenheterna för människor, organismer och miljö under bygg- och drifttiden. Miljökonsekvensbedömningen för gasledningen avslutades i december 2015.

Ansökan om samtliga nödvändiga tillstånd för bygge av gasledningen görs under projekteringsfasen. Exempel på sådana tillstånd är tillstånd att passera under vattendrag, bygg- och åtgärdstillstånd, korsningstillstånd.

Markförvärvet sker genom inlösningsförfarandet. Statsrådet har beviljat Baltic Connector tillstånd för inlösning och förhandsbesittningstagande. Tillståndet ger Baltic Connector rätt att ta i besittning de markområden som behövs för byggandet av landledningen samt ger rätt till gasöverföring på de inlösta områdena. På basis av inlösningstillståndet utförs en inlösningsförrättning av Lantmäteriverket. Mer information om inlösningsförrättningen finns på Lantmäteriverkets nätsidor: http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/TN2017-564237.

Rörledningen av Ingå-Sjundeå naturgasröret

 

Tekniska data för gasledningen

 • Rörledningens diameter är 500 mm och längd 21 km
 • Konstruktionstrycket är 80 bar, driftstryck 30–80 bar
 • Rörmaterialet är kolstål, invändigt epoximålat och utvändigt polyetenbelagt
 • Rörledningen går under jord, täckdjup 1,1–1,4 m
 • Rörledningens korrosionsskydd utförs som ett katodiskt skydd som innefattar två anodfält

Projektets framskridande

 • Terrängundersökningar för rörledningen 2017
 • Detaljplanering 2017
 • Hörandemöten för markanskaffningen 2017
 • Förtida övertagande av anskaffad mark 2017
 • Upphandling av huvudentreprenad 2017–2018
 • Bygg- och installationsarbeten 2018–2019
 • Idrifttagning 2019

Kompressor- och mätstation för gas, Ingå

Stationen består av en kompressor- och mängdmätningsstation. Stationen fungerar åt båda hållen, dvs. att gas kan levereras både från Finland till Estland och från Estland till Finland. I mätstationen mäter man gasmängden och analyserar gasens kvalitet. Vid behov höjer man gasens tryck i kompressorstationen, så att önskad gasmängd kan överföras. Stationen placeras i Svartbäck-området i Ingå.

Stationens allmänna placering har påverkats av villkoren för drift av gasnätet, den mer exakta placeringen å sin sida av områdets markanvändning, stadsplanering och miljöfaktorer. Miljökonsekvensbedömningen av stationen avslutades i december 2015.

Under projekteringsfasen ansöker man om alla för bygget nödvändiga tillstånd . Sådana tillstånd är bl.a. bygglov och byggnadstillstånd.

Tekniska data för kompressor- och mätstation

 • Stationens dimensioneringskapacitet är 300 000 m³n/h
 • Stationen är fjärrövervakad och styrs från nätets centrala kontrollrum
 • Stationen är en självständig anläggning som är oberoende av extern hjälpenergi
 • Gasen kommer att strömma i båda riktningarna, FIN-EST och EST-FIN
 • En kompressorenhet, axeleffekt 6–10 MW, placeras i en separat kompressorbyggnad
 • Filtrerings- och analyseringsutrustning för gasen
 • Mängdmätningsutrustning och automationssystem för gasen
 • Separat lokalt kontrollrum, med utrymme för el- och automationsutrustning
 • Mottagnings- och utsändningsfällor för rörledningens inspektions piggar, för både land- och havsledningen

Projektets framskridande

 • Grundplanering 2017
 • Anskaffning av huvudutrustningar 2017
 • Detaljplanering 2017–2018
 • Upphandling av huvudentreprenader 2017–2018
 • Bygg- och installationsarbeten 2018–2019
 • Idrifttagning 2019

Havsledning Ingå – Paldiski

Havsledningen ansluter till naturgasledningen Sjundeå – Ingå, cirka en kilometer från Ingå kompressor- och mätstation vid havsstranden i Fjusö-området. Rörledningen går på havsbotten och är huvudsakligen täckt med stenmaterial. Övertäckningen skyddar rörledningen, bl.a. mot förankrande fartyg och mot erosion. Rörledningens strandningsplats är belägen cirka 50 km västerut från Tallinn, nära staden Paldiski.

Formen av och förhållandena på havsbotten, korsande konstruktioner samt sjöfartens farleder tas i hänsyn vid planering av rörledningen. En miljökonsekvensbedömning av havsledningen har utförts. Bedömningsbeskrivningen färdigställdes år 2015 i Finland och år 2016 i Estland. Även en omfattande riskbedömning av rörledningen har utförts.

Ansökan om samtliga nödvändiga tillstånd för bygge av gasledningen görs under projekteringsfasen. Sådana tillstånd är bl.a. projekttillstånd, vattentillstånd, bygglov, bygg- och åtgärdstillstånd. Rörledningen kommer att ligga inom Finlands och Estlands territorialvatten och ekonomiska zoner.

Tekniska data för gasledningen

 • Rörledningens diameter är 500 mm och längd 77 km
 • Konstruktionstrycket är 80 bar, driftstryck 30–80 bar
 • Rörmaterialet är kolstål, invändigt epoximålat och utvändigt polyetenbelagt
 • Rörledningen skyddas även med en cirka 50 mm tjock ytbeläggning av betong
 • Rörledningen korrosionsskyddas med fast monterade anoder

Projektets framskridande

 • Havsundersökningar för rörledningsrutten 2016
 • Detaljplanering 2017
 • Upphandling av rörmaterial 2017–2018
 • Färdigställning av rörledningsrutten 2018
 • Nedsänkning av rören 2019
 • Täckning av rörledningen och slutpreparering av havsbotten 2019
 • Test och idrifttagning 2019