Vattentillståndsansökningarna för gasledningen Balticconnector kungörs 9 mars–10 april 2017

Balticconnector är en gasledning som förenar Finland och Estland och som gör det möjligt att förena gasmarknaderna i Baltikum och Finland. Projektets finländska byggherre Baltic Connector Oy har ansökt om tillstånd enligt vattenlagen att få bygga en naturgasledning i havsområdet från Joddböle i Ingå till gränsen mellan Finland och Estland samt tillstånd för naturgasledningen mellan Ingå och Sjundeå att ledas under Ingarskila ån.

Kungöringstiden för Balticconnector-projektets tillstånd enligt vattenlagen är 9 mars–10 april 2017 vid regionförvaltningsverket i Södra Finland. Under denna tid finns ansökningshandlingarna till påseende vid Ingå kommuns infopunkt. Den som önskar kan även bekanta sig med handlingarna på regionförvaltningsverkets elektroniska tillstånds-informationstjänst.

Parterna får göra anmärkningar på vattentillståndsansökan och invånarna i projektets konsekvensområde får lämna sina åsikter om ärendet. Myndigheterna ges en begäran om utlåtande i ärendet.

Anmärkningarna och åsikterna ska sändas in senast 10 april 2017 till regionförvaltningsverket, i första hand med den elektroniska blanketten för anmärkningar.

Balticconnector-gasledningen ansluter till Finlands nuvarande gasnät via en ventilstation som är belägen i Pölans i Sjundeå och sänker sig ned i havet i Fjusö-området i Ingå. Rörledningen går i huvudsak genom Ingå kommuns område och i norra delen av gasledningen en kort sträcka genom områden som tillhör Lojo och Sjundeå kommuner.

Vid placeringen av rörledningen har nuvarande och kommande markanvändning i området, stadsplanering och miljöfaktorer tagits i hänsyn. Dessutom har man strävat efter att minimera olägenheterna för människor, organismer och miljö under bygg- och drifttiden.  Miljökonsekvensbedömningen för gasledningen avslutades i december 2015.

Baltic Connector Oy är ett statsbolag som grundades 2015 för att genomföra Finlands andel av gasledningsprojektet Balticconnector.

Ansökningshandlingarna finns på Regionförvaltningsverkets Tillstånds-Informationstjänst.

 

Mer information:

verkställande direktör Herkko Plit, herkko.plit@balticconnector.fi, tfn 050 462 0788

projektdirektör Tom Främling, tom.framling@balticconnector.fi, tfn 050 326 2918

 

Vattentillståndsansökningarna för gasledningen Balticconnector kungörs 9 mars–10 april 2017